برچسب: نکردن

اجرا نکردن قانون بهره وری ارتقای شغلی از سوی برخی از بیمارستان ها / برخی از پزشکان در کشور علی رقم ممنوعیت دوشغله هستند 0

اجرا نکردن قانون بهره وری ارتقای شغلی از سوی برخی از بیمارستان ها / برخی از پزشکان در کشور علی رقم ممنوعیت دوشغله هستند

اجرا نکردن قانون بهره وری ارتقای شغلی از سوی برخی از بیمارستان ها / برخی از پزشکان در کشور علی رقم ممنوعیت دوشغله هستند

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون