برچسب: اربعین

۰

تردد بیش از ۵۳۲ هزار زائر اربعین حسینی در مرز چذابه/۶۵۰ دستگاه خودرو در بخش عراقی و ایرانی چذابه فعالیت دارند

4.8 19 تردد بیش از ۵۳۲ هزار زائر اربعین حسینی در مرز چذابه/۶۵۰ دستگاه خودرو در بخش عراقی و ایرانی چذابه فعالیت دارند

من نمی‏ فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال امام حسین به همراه او بودند؟ ۰

من نمی‏ فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال امام حسین به همراه او بودند؟

5.0 05 من نمی‏ فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال امام حسین به همراه او بودند؟