تعبیر خواب گل به روایت بزرگان + تعبیر خواب دسته گل

تعبیر خواب گل به روایت بزرگان + تعبیر خواب دسته گل

نمایون – نمایی متفاوت از تعبیر خواب گل به روایت بزرگان + تعبیر خواب دسته گل

جمله رنگی امروز:
هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل می خواهی تسلیم نشو.


تعبیر خواب گل
تعبیر خواب گل
انواع تعبیر خواب از بزرگان تعبیر خواب درباره گل و دسته گل را می‌توانید دراین قسمت از تعبیر خواب مجله تالاب بخوانید. خواب های‌ خودرا میتوانید تعبیر کنید و سرگرم شوید.

بعضی از تعبیر خواب ها ممکن اسـت واقعیت داشته باشد پس بادقت مطالعه کنید.

تعبیر خواب گل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
درخت گل در خواب های ما زنی خوب اسـت کـه بـه تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند میآورد. دیدن گل بـه طور عام در خواب خوب اسـت بـه خصوص این کـه فقط گل ببینیم و نوع ان را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم ولی اگر گل را شناختیم و بـه خاطر خود سپردیم باید دراین کتاب بـه دنبال تعبیر اختصاصی ان باشیم.

معبران نوشته اند گلی کـه بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه اسـت اما عقیده کلی این اسـت کـه دیدن گل بـه طور عام در خواب خوب اسـت و چنانچه ببینیم در خانه ما درخت گلی هست مسرور و خوشحال می شویم یا بـه دیار دوستی کـه مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گل محمدی و گل رز از همه ی گل ها خوب ترند.

در مورد شقایق کـه کم دوام ترین گل هاست خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بـه خصوص گل« سیب زمینی ترشی» کـه در منازل و مزارع غالبا بـه طور ماشین می روید.

این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. تعبیر انواع گل ها را تا ان جا کـه معبران مشخص کرده اند جلوی نام خودشان نوشته ام. کلا دیدن گل در خواب خوب اسـت و نشان از ان اسـت کـه بـه دیدار دوستان نائل می شویم یا بـه علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

تعبیر خواب گل به روایت امام جعفر صادق
دیدن گل بـه خواب شش وجه بود.
اول: فرزند.
دوم: دوست.
سوم: مردی دون همت.
چهارم: کنیزک.
پنجم: غلام.
ششم: نامه.

تعبیر خواب گل به روایت محمد بن سیرین
دیدن گل ها بـه خواب بر دو وجه باشد. اول: ان که بر درخت بود. دوم: ان که از درخت جدا بودو گلی که ان بقائی نباشد، دیدن ان درخواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت بـه سبب فرزند اسـت و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که بـه سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.

تعبیر خواب دسته گل
تعبیر خواب دسته گل به روایت آنلی بیتون
۱ـ خواب دسته گلی رنگارنگ و زیبا در خواب ؛ دلالت بر ان دارد کـه ارثی از طرف فامیلی ناشناس بـه شـما می‌رسد . این خواب همچنین از شادابی و گرد هم آمدن افراد جوان خبر می‌دهد .

۲ـ دیدن دسته گل پژمرده در خواب ؛ نشانه بیماری و مرگ اسـت .

تعبیر خواب دسته گل به روایت لوک اویتنهاو
دسته گل : شادی زود گذر
دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان بـه شـما
دسته گل درست کردن : بـه هدف رسیده اید


بیشتر بخوانید:

۹۰/اعصاب/فرونشست/گابریل کالدرون/قیمت طلا/ایران/حاشیه/من/فواید/Huawei HiCar/کلاهبرداری/داریوش/افزایش/مخدر/استنت/خواص/خوزستان/تالاب/برگشت/چطور/اسید/نوشیدنی/پارس/عکس/داخل/لاپاراسکوپی/سکته/بارسلونا/۳/خودرو/بدهی/فتحی/اصول/زمستان/راه/متن/نوشته/حساسیت/خانواده/

سرگرمی
گوگل
منبع:
تالاب

نمایون

آنقدر زمین خورده ام که بدانم برای برخواستن از زمین نه دستی از برون بلکه همتی از دورن لازم است...

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + بیست =

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون